Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Voor deze website handelt Inter Fibpres onder de naam: www. Quality Home Shopping.nl (=QHS)

Artikel 1 Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de wederverkoper (WV) gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

2. Wederverkoper ( te noemen WV): de in eigen land bij de (voor dat land geldende) Kamer van Koophandel ingeschreven rechtspersoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Inter Fibpres – QHS

3. Dag: kalenderdag;

4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de WV om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

6. Inter Fibpres: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan (uitsluitend KvK geregistreerde) wederverkopers aanbiedt via de website www.Qualityhomeshopping.nl . Deze producten zijn voor consumenten o.a. ook te vinden op de sites: Gobelin-tassen.nl ,groenebeer.nl en tafelkleedjes.nl

7. Algemene Voorwaarden: De onderhavige Algemene Voorwaarden van de Inter Fibpres / QHS

Artikel 2 Identiteit van Inter Fibpres

Inter Fibpres is de statutaire naam van onze onderneming zoals ingeschreven bij de KvK .

Inter Fibpres handelt tevens onder de namen: Gobelin-tassen , Groene Beer, Tafelkleedjes en Quality Home Shopping (=QHS) . Voor de website voor wederverkopers handelt IF onder de naam : Quality Home Shopping.nl

Ons vestigings- en bezoekadres is Jupiterweg 13 – 3893 GC te Zeewolde ( Nederland). Onze Engelse vestiging is gevestigd aan de Technology road 4 te Creekmore Poole. Telefoonnummer Nederland : 031 36 5219960 te bereiken van 9.00 – 17.00 uur

Emailadres:info@qualityhomeshopping.nl

KvK-nummer: 06082233

Btw-identificatienummer: NL129654565B02

Artikel 3 Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van QHS en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen QHS en de WV .

2. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kunt u deze tekst van deze algemene voorwaarden ook langs elektronische weg te kunnen lezen.

3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of

gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

4. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, zullen worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

5. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen tevens uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden. Wij blijven echter altijd telefonisch bereikbaar en het is voor ons nog altijd de eerste en beste manier om onduidelijkheden en vragen beantwoord te krijgen en te bespreken.

Artikel 4 Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur korter dan enkele maanden heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod is vrijblijvend. QHS is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

3. Het aanbod bevat een volledige omschrijving van de aangeboden producten

en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de WV mogelijk te maken. Als QHS gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden QHS echter niet en zullen worden gezien als een vergissing.

4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding dan wel ontbinding van de overeenkomst.

5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Al kan QHS normaliter niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

6. Bij het aangaan van een overeenkomst tussen Inter Fibpres (QHS) en de WV is duidelijk wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van de overeenkomst zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

o de prijs wordt ex BTW op de factuur vermeld;

o Bestellingen zijn normaliter uitsluitend mogelijk vanaf het inkoopbedrag van €150,- ex BTW

o Bestellingen kunnen op locatie worden afgehaald. Eventuele kosten van verzending zijn voor de WV

o De wijze van betaling is normaliter altijd voorafgaand aan levering.

o WV dient eenmalig een bewijs van inschrijving bij het handelsregister te overleggen.

o Met uitzondering van tijdelijke aanbiedingen mogen Groene Beer artikelen niet beneden een vaststaande prijs aangeboden worden en zal voor alle andere producten een streng aanbevolen minimum adviesprijs gelden.

o Het is WV niet toegestaan om op Multi-sites als Amazon en Bol.com artikelen van Inter fibpres te adverteren noch te verkopen op straffe van € 250,- per overtreding.

Artikel 5 De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de WV van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de WV het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt QHS onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de QHS is bevestigd, kan de WV de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft QHS passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. WV kan en dient elektronisch vooraf te betalen. QHS dient daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. QHS kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de WV aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien QHS op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere extra voorwaarden te verbinden.

5. QHS zal bij het product of dienst aan de WV de volgende informatie meesturen:

Het dichtstbijzijnde bezoekadres van de vestiging van QHS.

6. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten. Niet aanwezige artikelen worden niet in backorder genomen en dienen nogmaals besteld te worden.

Artikel 6 Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

1. Bij de aankoop van producten heeft de WV maximaal 7 dagen de tijd om te reclameren.

Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het producten door de WV .

2. Tijdens de bedenktijd zal de WV zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij

zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en -verpakking aan de QHS te retourneren. Pas dan wanneer het kapotte of onjuist verstuurde product ongeschonden binnen 14 dagen in Zeewolde is gearriveerd zal QHS binnen 14 dagen na ontvangst het aankoopbedrag van het geretourneerde product overmaken op de rekening van de WV of op een andere manier het probleem naar redelijkheid en zo mogelijk wederzijdse tevredenheid oplossen. 3. Indien de WV na afloop van de in lid 1 en 2 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt

gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht respectievelijk het product niet aan de QHS heeft teruggezonden, is de koop een onomkeerbaar feit.

Artikel 7 Kosten in geval van herroeping

1. Indien de WV gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen alleen in geval van aantoonbare fouten van QHS de kosten van terugzending voor rekening van QHS.

2. Indien de WV een bedrag betaald heeft, zal QHS -wanneer dit haar fout is- dit (deel van het) bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending en de QHS-fout overlegd kan worden.

Artikel 8 Uitsluiting herroepingsrecht

1. QHS kan het herroepingsrecht van de WV uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de QHS dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a. die door QHS tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de WV ;

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c. die door hun aard of door de tijdelijke aard van de aanbieding niet kunnen worden teruggezonden;

d. die snel kunnen bederven of verouderen;

e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop QHS geen invloed heeft;

f. voor producten waarvan duidelijk zichtbaar of aantoonbaar is dat ze gebruikt zijn.

g. voor producten en reclame artikelen die tegen een speciale tijdelijke (lage) prijs geleverd zijn.

h. voor producten die exclusief en speciaal voor de WV door QHS zijn geproduceerd / besteld.

i. voor alle andere producten welke hiervoor door QHS bij WV genoemd / vermeld zijn.

Artikel 9 De prijs

Gedurende tijdsduur van de bestelling worden de prijzen van de aangeboden producten en/of

diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

2. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn exclusief btw.

3. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en

zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is QHS niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 10 Conformiteit en Garantie

QHS staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst,

de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid .

WV kunnen uitsluitend gebruik maken van eventuele door fabrikant of importeur verstrekte garanties

en dienen eventuele garantie met hun klanten volgens wettelijke rechten en vorderingen zelf te regelen.

Voor de GB-Pro – producten van Groene Beer geldt normaliter een garantieperiode van 1 jaar

Voor de producten van Gobelin-Tassen geldt normaliter een garantieperiode van 1 maand

Voor de producten van Tafelkleedjes geldt normaliter een garantieperiode van 1 jaar . Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 7 dagen na levering aan

QHS schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

De garantietermijn van QHS komt minimaal overeen met de fabrieksgarantietermijn.

QHS is echter nooit verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de WV , noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

De garantie geldt niet indien:

De WV de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door

derden heeft laten repareren en/of bewerken;

De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins

onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van QHS .

Artikel 11 Levering en uitvoering.

QHS zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten .

Als plaats van levering geldt het adres dat de WV schriftelijk aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

Bij telefonisch / mondeling bestellen is QHS gerechtigd € 3,50 administratiekosten te berekenen.

QHS heeft het recht deze bestellingen van herroepingsrecht uit te sluiten.

Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed (7 dagen) uitvoeren, tenzij WV akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de WV hiervan uiterlijk binnen 7 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De WV heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De WV heeft echter geen recht op een schadevergoeding.

Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de WV nooit rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de WV geen recht op schadevergoeding.

In geval van ontbinding conform dit artikel zal de QHS het bedrag minus de verzendkosten dat de WV betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, heeft QHS het recht de bestelling eenzijdig te herroepen / annuleren, of een vervangend artikel beschikbaar te stellen.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij QHS tot het moment van bezorging aan de WV. Wanneer de transporteur / koerier een handtekening van een ontvanger op het vermelde adres kan overleggen, komt de verantwoordelijkheid t.a.v schade of vermissing bij de WV te liggen.

Artikel 12 Betaling

1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de WV verschuldigde bedragen voorafgaand aan de uitlevering van de bestelling te worden voldaan. In bepaalde situatie is het mogelijk dat de bestelling reeds voor betaling wordt opgestuurd / bezorgd. Bestellingen dienen in dergelijke gevallen binnen 7 werkdagen na ontvangst te worden voldaan. Gebeurt dit niet dan is een het QHS toegestaan een verhoging van 2% van WV te vorderen met een minimum van € 25,- Tot het moment van volledige betaling zijn en blijven alle geleverde artikelen het bezit van QHS.

2. De WV heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan QHS te melden.

3. In geval van wanbetaling van de WV heeft de QHS behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de WV kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 13 Klachtenregeling

1. QHS behandelt de klacht overeenkomstig haar eigen klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij QHS .

3. Bij QHS ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door QHS binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de WV een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat uitsluitend afgehandeld zal worden volgens het Nederlands recht.

5. Een klacht schort de verplichtingen van WV niet op, tenzij QHS schriftelijk anders aangeeft.

6. Indien een klacht aantoonbaar gegrond wordt bevonden door QHS, zal deze naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen, repareren of compenseren.

Artikel 15 Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen QHS en de WV waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de WV woonachtig is in het buitenland.

2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 16 Privacybeleid: Inter Fibpres – QHS

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Vandaar ook dat we u willen laten weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op alle aanbiedingen op deze website. U dient zich ervan bewust te zijn dat Inter Fibpres – QHS niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere dan haar eigen sites en bronnen. QHS respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.


Ons gebruik van verzamelde gegevens gebruik van onze diensten .

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van QHS of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.


Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van QHS of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandtjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van QHS of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.


Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld met uitzondering van webapplicaties welke wij gebruiken ten behoeve van onze webwinkel. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van de betreffende applicatie en zullen niet verder verspreid worden. Verder kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.


Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.


Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Quality Home Shopping

Jupiterweg 13

Telefoon: 031 36 5219960

info@qualityhomeshopping.nl

www.qualityhomeshopping.nl